هيچ چيز دراين لحظه تمام نميشودوهيچ آغازي سرانجام دردهايم را نميگيرد.
من اين لحظه را دوست دارم،چون تمام نميشود.

/ 0 نظر / 6 بازدید