گاهي فکر ميکنم که حاضرم در زنداني تاريک ده متر زير زمين ،در جايي که هيچ نوري نرسد محبوس شوم،به شرط اينکه در عوض بتوانم بدانم نور چيست.
                                                                                          برتولت برشت

/ 0 نظر / 5 بازدید