هنگام مواجه با مشکل يادت باشه که حتما راه حلي وجود داره.زيرا هر چيز با جفتش
بوجود مياد.بعد از هر سقوطي ،صعودي و بعد از هر شبي روزي وجود دارد.
ذهنت را روي راه حل ها متمرکز کن.براي بيرون آمدن از يک اتاق بايد در را پيدا کني،
نه اينکه به ديوارها فکر کني.

/ 0 نظر / 5 بازدید