حافظه براي عتيقه کردن عشق نيست براي زنده نگهداشتن عشق است.
عشق در قاب يادها پرنده يي ست در قفس.منت آب و دانه بر سر او مگذار و امنيت
و رفاه را به رخ او نکش.عشق طالب حضور است و پرواز، نه امينت و قاب.

                                                                              نادر ابراهيمي

/ 0 نظر / 7 بازدید