بيشتر مذاهب و فرق اين نکته را تعليم داده اند،از دنيا دست بشوي .
من به تو تعليم ميدهم ،دنيا را دگرگون کن.
                                                                              اوشو

/ 0 نظر / 2 بازدید