نه در دنياي باد
نه در دنياي سايه ها   در هيچ يک سهمي از آفتاب برايمان نبود.
......
دلم دلم دلم دلم دلم دلم برايت تنگ شده
اگر بيايي،...
هزار گل قاصد روانه کرده ام
يا باد پيام آور نبود     يا تو نيامدي!؟

 

فخری

ميدونيد قاصدکهای امروزی کند ذهنند و بی عاطفه مگه نه؟؟؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید