سلام

04.gifبالاخره ما هم دريارو ديديم.عجيبه آدم تو ۲۸سالگی دريارو ببينه؟؟؟؟چه عجيب چه غير عجيب خوشحالم که ديدمش.05.gifخيلی دوست داشتنی بود.واقعا به يکی از

قشنگترين آرزوهام رسيدم.خيلی حس خوبی داشتم.در مورد يه چيزی شعر گفته باشی...شعر خونده باشی...بارها خوابشو ديده باشی بعد يه دفعه بری ديدنش.

وای وای وای چه حالی کردم............خيلی حالت شکر داشتم .اون لحظه بعد از مدتها خودمو در آغوش خدا حس کردم....

اميدوارم شما هم  به زودی با رويا های قشنگتون روبرو شيد.....

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید