هر آنچه را که حقيقت است فراموش کن
من حقيقت را ميدانم              نيازي نيست مردم به پا خيزند
نگاه کن غروب سر رسيده است        چيزي به شب نمانده .
از چه مي گويي          شاعران ،عاشقان،حاکمان؟
باد آرام گرفته است وزمين نمدار از شبنم
توفان ستاره ها رو به آراميست         و ديري نمي پايد ما درزير خاک
پلک بر هم نهيم.....
مايي که در روي خاک            خواب را بر يکديگر حرام کرده ايم.


                                                                فکر کنم مال ماريناتسوه تايوا!

/ 0 نظر / 6 بازدید