همواره عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق، ره عشق ورزيدن
            تعهد به زندگي  زندگي  زندگي  زندگي  زندگي  زندگي زندگي، به زندگي داشتن
           زندگي کنشي بجاي واکنشي، واکنشي واکنشيي واکنشي واکنشي واکنشي داشتن
          هميشه شکر که  شکر که شکر که شکر که شکر که شکر که ،هميشه شکر کردن
               به يکديگر اعتماد اعتماد اعتماد اعتماد اعتماد، به يکديگراعتماد کردن
                             در حال زندگي، در حال زندگي، در حال زندگي کردن
                       منتظر فردا    فردا    فردا     فردا     فردا    فردا    فردا  نبودن
                   
                      از همين که هست هست هست هست هست هست هست آفريدن
                     
                           تعليم ديدن    و    تعليم ديدن    تعليم ديدن   و  تعليم دادن                         فراسوي تمامي ملاحظات  ملاحظات  ملاحظات  ملاحظات  ملاحظات ،عمل کردن
            شور و شادابي را        خلق کردن شور        و شادابي را خلق کردن
                                فضاي حمايت دادن   و حمايت گرفتن
                                فضاي انرژي دادن     و انرژي گرفتن
           با شفافيت و آشکارا و آشکارا آشکارا آشکارا آشکارا آشکارا زندگي کردن
                   سيال بودن سيال بودن سيال بودن سيال بودن سيال بودن
                            بخشيدن بخشيدن بخشيدن بخشيدن بخشيدن
    پر قدرت ،حرف پر قدرت پر قدرت پر قدرت پر قدرت حرف زدن
                ريشه يابي خسته بودن خسته خسته خسته خسته يابي خسته بودن
      سرچشمه ناراحتي زندگي زندگي زندگي زندگي زندگي زندگي زندگي را کنار گذاشتن
              ترس هاي زندگي را زندگي را زندگي را زندگي را زندگي را کنار گذاشتن
               دوست داشتن دوست دوست دوست داشتن دوست دوست دوست داشتن
          قضاوت نکردن و قضاوت نکردن و قضاوت و مقايسه مقايسه و مقايسه نکردن
                         به انتها انديشيدن به انتها به انتها از به انتها ،ازانتهاانديشيدن
                          حضور خدا را هميشه حضور خدا را  هميشه حس کردن
                                          هدف و هدف وهدف و رسالت داشتن
                                                بياد مرگ بودن............

سلام ما امسالو با مسافرتو  دريا و جنگل شروع کرديم ايشالا تا آخرش خوشی باشه و شادی ..برای همه...اينم فهميدم که همسفر خوبی بودن گاهی سخته....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید