بوسه بر پیشانی
                     شوربختی را می سترد
                                                  بر پیشانیت بوسه میزنم.
بوسه برچشمها
                   بی خوابی را می زداید
                                                 بر چشمانت بوسه میزنم.
بوسه بر لبها
                 ژرفترین عطشها را می نشاند
                                                         بر لبانت بوسه میزنم.
بوسه بر سر
                 خاطره ها را میروبد
                                             بر سرت بوسه میزنم.

                                                                         مارینا تسوه تایوا

/ 0 نظر / 4 بازدید