ديروز را دانسته اومديم
امروز ندانسته عاشقيم

و فردا روز را .....       اي رند مانده بر سر دوراهي دريا و دايره

                                     خدا را چه ديده اي!

                                                                             سيد علي صالحي

/ 0 نظر / 5 بازدید