سر آغاز


آنهايي که به تو ماري مي دهند در حالي که از ايشان يک ماهي خواسته بودي
شايد چيز ديگري براي هديه کردن ندارند.پس از جانب ايشان عين بخشندگيست.

/ 0 نظر / 2 بازدید