يه ذره شعار بديم!!!


هر چه مي توانيد خوبي کنيد
در هر چه مي توانيد
به هر شکلي که مي توانيد
هر کجا که مي توانيد
هر وقت که مي توانيد
به همه اشخاصي که مي توانيد
تا زماني که مي توانيد.      

/ 0 نظر / 4 بازدید