روزي عاقبت   همه چيز خواهد لرزيد.
روزي عاقبت     همه چيز تکان خواهد خورد.

هم دل تو   هم سرنوشت من

روزي عاقبت  همه چيز تکان خواهد خورد.
و آن اتفاق خواهد افتاد!

بگذار بيفتد    بگذار ويرانه شويم   شايد آباد گرديم!

/ 0 نظر / 5 بازدید