نه آسمان چشم هايم ابريست    نه فانوس لبخند هايم خاموش
از من جز ستايش دريا و ديدار دوباره چيزي نخواهي شنيد.
همين براي من کافيست که خود را برساني    به بهار از دست رفته امسال
و نام مشترکمان را بر سبزه هاي تازه بپاشي .
همين که ريشه هاي حضورت   در جانم ادامه دارند    براي من کافيست.....

 

به يه مسافر.....

/ 0 نظر / 7 بازدید