مرگ خيلي آسان ميتواند الان به سراغ من بيايد. اما من تا مي توانم زندگي کنم
نبايد به پيشواز مرگ بروم.
البته اگر يک وقتي ناچار با مرگ روبرو شدم،که ميشوم،مهم نيست،مهم اينست که
زندگي يا مرگ من چه اثري در زندگي ديگران داشته باشد....

                                                     صمد بهرنگي     کتاب ماهي سياه کوچولو

/ 0 نظر / 4 بازدید