هنوز بايد توی اين زندگی چيز ياد بگيريم تا آخرين روز...ولی برای چی ؟هدف شما چيه؟اصلا براتون

توی زندگی چی مهمه؟مهمترين چيزی که توی زندگی براتون مهمه چيه؟ميشه با منم در ميون بذاريد؟

 


بياموزم که براي امروز زندگي کنم.
دريابم که بايد بپذيرم هرآنچه را درکف اختيار نمي توانم وهمه چيزرا اين همه
جدي نگيرم.جسارت و اميد را فرو نگذارم و ترديد را نگذارم که مرا دلسرد کند از
انجام آنچه در دل دارم.بياد نگه دارم که جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هر چه بيشتر
است،يادم باشدکه سهم  خود را ادا کنم.
پلهايي بسازم بجاي ديوار.
در همه کس از آنچه دارند بهترينش را بيابم و به نقش ظاهر خويش زيبايي
درونشان را به آنان بنمايم.
بخاطر نگه دارم که بي دوست و بي معشوق ،زندگي هيچ نخواهد بود و سپاس آن بدارم
که با ايشان همه چيز تواند شد.
دريابم که وسعت زندگي فرا روي منست،اما چنان عزيز که يک لحظه اشتباه نبايد
کرد.کار کنم تا رسيدن به هدفهايم و بدانم که بدست خواهند آمدو به جانب روياهايم
دست بر آرم،با توان،به تصميم و با ايمان.
و سرانجام بدانم که که زندگي با من سازگاراست اگر من بکوشم که با زندگي سازگار باشم.


                                                                                            لين پارسونز

/ 0 نظر / 6 بازدید