دل بي قرارم
ترو بخدا       قرار بگير

باز نري از اين گرم خونه بيرون
ميدوني که بدجوري ميشي تو حيرون

بيرون طوفان تند سياهي هاست
خراب آشيانه بي مهريهاست

بهار عاشقي ميون دلها خزون شده
گل وفا وسط بازار ارزون شده

قرار بگير تروبخدا
باز پريشون ميشي ها...
باز پشيمون ميشي ها...

مي برمت به روياي سبز بي قراري
فراسوي اين پست دنياي خاکي

مي برمت جايي که کمي آروم بشي
با بکذره مهربوني هما غوش بشي

اونجا که منتظر نگاه آشنات نموني
اونجا که در آرزوي عشقش نموني

اونجا تو فقط خدارو داري
حس قشنگترين آرزوها رو داري

دل پرپرم قرار بگير

فراسوي مرز عشق اميديست
يادش شوقي به اين زندگيست

اون اميد،قرار دل بيقرارانه
يادش مرهمي بر زخم عاشقانه

مهربونيتو دخيل ببند به باور خدا
تا ببيني آسون شدن همه سختيها

دل طوفاني ام
ترو بخدا قرار بگير

فراسوي مرز عشق اميدي ست                                  
يادش شوقي به اين زندگيست

                                                خرداد 75

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید