قطره باراني که در دريا مي افتد چه شنا بلد باشد و چه نباشد غرق مي شود.

                                                                          پرويز شاپور

/ 0 نظر / 2 بازدید