اگر تنها وسيله يي که دراختيارداريد فقط چکش باشد با همه چيز به صورت يک ميخ
برخورد خواهيد کرد.                                            
                                                                 مزلو

/ 0 نظر / 4 بازدید