پيوسته به هم چون دست چپ ودست راست
روح تو و من   در هم بسته اند.
گرميم و شادي در همسايگي هم     چون بال چپ وبال راست
اما توفان که سر ميرسد
              چه فاصله اي مي افتد ميان دو بال!

 

والنتاينتون مبارک05.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید