نه هلیا تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است.تحمل اندوه از گدایی همه ی شادیها آسانتر است.
سهل است که انسان بمیرد تا آنکه بخواهد به تکدی حیات برخیزد.
نه هلیا بگذار که انتظار فرسودگی بیافریند،زیرا تنها مجرمان التماس خواهند کرد.
خواب تنها خواب هلیا!دستمالهای مرطوب تسکین دهنده ی دردهای بزرگ نیستند.
اینک دستی ست که با تمام قدرت مرا به سوی ایمان به تقدیر میراند.
اینک سرنوشت همان سرافرازی ازلی خویش را پایدار میبیند.
شاید شاید که ما نیزعروسکهای کوکی یک تقدیر بوده ایم...نمیدانم...

                                                                                       نادر  ابراهيمی                                       

/ 0 نظر / 6 بازدید