گر بهم آميزيم ما دو سرگشته تنها چون موج ،به پناهي که تو مي جويي خواهيم رسيد.

به ياد فروغ که ديدن مزارش هم اين روزا سخت شده(2دو باره که ميريم قبرستان ظهيرالدوله و رامون نميدن!)

/ 0 نظر / 6 بازدید