فرشته ها اومدن خوش اومدن

روزه دارم و من افطارم از آن لعل لب است
آری گرفتار رطب در رمضان مستحب است
روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه
می خورد روزه خود را به خیالش که شب است*بلکه دعاها و کارای ناچیز ما آدمهای شرمسار هم اینروزا قاطی اعمال آدمای خوب یواشکی برسه به اون بالا.التماس دعا داريم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید