اگه هیشکی حرف ما حالیش نمیشه،بی خیال!
اگه شب رد نمیشه از پس شیشه ،   بی خیال!
کنج چاردیواری رویا              همیشه مال ماس
این نفس حتی اگه که آخریشه          بی خیال!          (یغما گلرویی)

میوه هم داره میشه یه خرید اعیونی .دیگه باید مثل مغازه های عتیقه فروشی ایستاد
ونگاهشون کرد که زیر چراغای مغازه انگاربه آدم دهن کجی میکنن،عین این دولت!
میخواستم در مورد گرونی شدید میوه ها بنویسم که این مطلب قشنگو توی روزنامه
همشهری خوندم ،دنیایی حرفه واسه خودش...


                                                  دستهای خالی       

پدر دست خالی آمد و گفت :میوه گران است،نه دست ما میرسد بخریم نه
دست همسایه های ما.
مادر گفت:غمی نیست،چند روز دیگر انگورهای خانه میرسد.بعد رفت و
ساقه های رونده مو را بطرف خانه همسایه خم کرد.
پدر گفت:تو که هر سال برایشان انگور میبری؟!
مادر جواب داد:اینجوری هر وقت دلشان خواست می چینند.
چند روز بعد در زدند،همسایه بود با ظرفی پرازانگور...

/ 0 نظر / 6 بازدید