بيگانه سر رسيد.
مناره گريست.
او مناره را خريدو دود کشي بر سرش گذاشت....

 

منکه کلی خوشم اومد!شما چی؟  

 

/ 0 نظر / 2 بازدید