کاروان روزهاي شادي را با خود بياوراي سال نو
براي آدمي انديشه و عقل باش
و براي قلبش الهام اي سال نو
نيرو و توان باش براي کارگر
غيرت و همت باش براي دهقان
با خوشبختي بيا اي سال نو
زيبايي گلها شو
و برکت باغچه و باغ
و سرور و شادي براي دلهاي خسته
خندان بيا اي دوست
عشق شو و در خانه ها را بکوب
بيا اي سال نو....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید